ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿ ਯ ਮ

Uncategorized

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿ ਯ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁ ਰੱ ਖਿ ਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈ ਸ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿ ਯ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ  ਖੁ ਫੀ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ  ਸੇ ਵਾ ਮੁ ਕ ਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰ ਕਾ ਸ਼ ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਬ ਗੈ ਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ  ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋ ਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਸੋ ਧ ਅ ਨੁ ਸਾ ਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁ ਫ਼ੀ ਆ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮ ਨ ਜ਼ੂ ਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ  ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿ ਯ ਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈ ਸ ਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਪੇ ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰ ਵੇ ਦ ਨ ਸ਼ੀ ਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰ ਸ ਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

ਜਾਂ ਨਹੀਂ  ਜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਵੀ ਗ ਲ ਤ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਖ਼ ਰਾ ਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ ਲ ਤ ਸਮਗਰੀ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁ ਰੰ ਤ ਪ੍ਰ ਭਾ ਵ ਨਾਲ ਰੋ ਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਨੀ ਸੌ  ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾ ਨੂੰ ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ ਬੂ ਤ ਕਰਦੇ ਆਰ ਡੀ ਓ ਪੀ ਟੀ ਨੇ ਇਕ ਨਿ ਯ ਮ ਨੂੰ ਜੋਡ਼ਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸੇ ਵਾ ਮੁ ਕ ਤ ਹੋਣ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ  ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ

ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਤ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮ ਨ ਜ਼ੂ ਰੀ ਨਹੀਂ  ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਰਤਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂਆਂ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *